Správce údajů

Správcem vašich osobních údajů je JF Soft s.r.o, se sídlem Korunní 108, 101 00 Praha 10 (dále jen „Společnost“).

Společnost je nezávislým podnikatelským subjektem.

Kontaktní údaje pověřence pro ochranu osobních údajů Společnosti jsou:

JF Soft s.r.o
Korunní 108, 101 00 Praha 10
E-Mail: info@teeckit.cz, gdpr@teeckit.cz

Jak shromažďujeme vaše osobní údaje

Společnost zpracovává vaše osobní údaje mimo jiné při následujících příležitostech:

 • Pokud nás kontaktujete přímo (např. prostřednictvím webových stránek Společnosti)
 • Pokud nakoupíte produkt přes naše webové stránky
 • Pokud reagujete na naše přímé marketingové kampaně, např. vyplníte odpovědní dotazník nebo zadáte údaje online na našich webových stránkách
 • Jestliže jsme získali vaše osobní údaje z jiných zdrojů (např. od komerčních zprostředkovatelů adres)

Pokud nám poskytnete údaje jménem jiných osob, musíte zajistit, že tyto osoby nejprve obdrží naše Zásady ochrany osobních údajů. Pokud jste mladší než 13 let, neposkytujte nám prosím žádné své osobní údaje, pokud k tomu nemáte souhlas rodičů nebo zákonných zástupců.

Pomozte nám, prosím, vést aktuální údaje – sdělte nám, pokud se změní vaše kontaktní údaje nebo váš preferovaný způsob kontaktu.

Jaké údaje o vás můžeme shromažďovat

Můžeme o vás shromažďovat následující typy údajů:

Kontaktní údaje
jméno, iniciály, telefonní číslo, e-mailová adresa
Osobní informace
datum narození, jméno, e-mailová adresa, číslo účtu, číslo platební karty, preferovaný způsob kontaktování
Zájmy
informace o vašich zájmech
Používání webu a sdělení
jak používáte náš web a zda otevíráte nebo přeposíláte naše sdělení, včetně údajů získaných prostřednictvím souborů cookies a dalších sledovacích technologií
Informace o historii zákazníka
míra spokojenosti zákazníka, využité/odmítnuté nabídky, datum koupě, datum prodeje, datum registrace, datum objednávky, údaje o koupi, historie kampaně, reakce na kampaň, doporučení dalších uživatelů, reklamační historie
Užívání zařízení a služeb
jak používáte své zařízení (mobil nebo PC) a služby nabízené na zařízení
Údaje o poloze zařízení
poloha vašeho PC či mobilního zařízení
Jak mohou být vaše údaje použity

Použití osobních údajů v souladu s právními předpisy EU pro ochranu údajů musí být odůvodněné některým z právních důvodů a v těchto Zásadách jsme povinni uvést předmětné důvody ve vztahu ke každému použití. Vysvětlení rozsahu důvodů lze najít níže na této stránce. Důvody, které používáme k odůvodnění každého využití vašich údajů, uvádíme vedle tohoto využití.

Zákaznická podpora a marketingreakce na dotazy a seznámení s novinkami a nabídkami

Společnost shromažďuje kontaktní údaje, osobní informace a zájmy, údaje o historii zákazníka, využívání webových stránek a sdělení a může shromažďovat informace o prodeji a nákupu, osobní preference událostí, aby určila, jaké novinky a nabídky vás budou pravděpodobně zajímat, a dále pro účely kontaktu ve vztahu k těmto nabídkám v souladu s vašimi marketingovými preferencemi.

Zdůvodnění použití
Souhlas, oprávněný zájem, viz níže Právní důvody pro zpracování osobních údajů
Oprávněný zájem
Toto zpracování vychází z oprávněného zájmu Společnosti za účelem podpory a poskytnutí informací o jejích produktech a službách. Základní práva a svobody zákazníků a potenciálních zákazníků byly zváženy ve srovnání se zájmem Společnosti na zpracování osobních údajů pro stanovený účel.
Alternativa
Marketingový souhlas lze kdykoliv odvolat s účinností do budoucna. Zákazník může rovněž vznést námitky vůči zpracování pro přímé marketingové účely.
Dodržování závazných požadavků týkajících se vašich údajů dodržování našich zákonných povinností souvisejících s vymáháním práva, regulátory a doručováním soudních písemností

Na Společnost se vztahují právní předpisy České republiky a Společnost je povinna je dodržovat. Mezi tyto povinnosti patří poskytnutí vašich údajů donucovacím orgánům, regulátorům a soudům a dalším účastníkům soudních sporů v souvislosti s řízením nebo šetřením kdekoliv na světě, pokud tak Společnost musí učinit. Je-li to povolené, předáme všechny tyto žádosti přímo vám, nebo vás informujete před tím, než na ně budeme reagovat, ledaže by tím byla dotčena prevence nebo odhalování trestné činnosti.

Poskytnutí osobních údajů pro účely dodržování závazných požadavků týkajících se vašich údajů je zákonným požadavkem, který závisí na konkrétní žádosti.

Zdůvodnění použití
Právní povinnost; zjištění, uplatnění nebo obrana zákonných nároků
Alternativa
Žádná
Předávání třetím osobám

Osobní údaje mohou být předány třetím osobám, pokud bude zajištěno, že pro předání existuje právní důvod.

Vaše osobní údaje mohou být předány následujícím subjektům

 • Smluvní partneři a subdodavatelé
 • Společnosti poskytující služby Společnosti, například údržba IT
 • Údržba a hosting IT, poskytovatel servisu zákaznického centra

Ačkoliv nelze zaručit, že se přenos údajů přes internet nebo webové stránky nestane cílem kybernetických útoků, pracujeme spolu s našimi subdodavateli a obchodními partnery usilovně na tom, abychom zajistili fyzická, elektronická i procesní ochranná opatření na ochranu vašich údajů v souladu s platnými požadavky na ochranu údajů

Veškeré vaše údaje jsou uloženy na zabezpečených serverech naší společnosti nebo našich subdodavatelů či obchodních partnerů (nebo na zabezpečených fyzických nosičích) a přístup k nim a jejich používání se řídí našimi zásadami a standardy zabezpečení (nebo odpovídajícími standardy našich subdodavatelů či obchodních partnerů).

Jak zabezpečujeme vaše údaje

Používáme celou řadu bezpečnostních opatření, včetně šifrování a nástrojů pro ověřování, abychom pomohli chránit a zachovat bezpečnost, integritu a dostupnost vašich údajů.

Ačkoliv nelze zaručit, že se přenos údajů přes internet nebo webové stránky nestane cílem kybernetických útoků, pracujeme spolu s našimi subdodavateli a obchodními partnery usilovně na tom, abychom zajistili fyzická, elektronická i procesní ochranná opatření na ochranu vašich údajů v souladu s platnými požadavky na ochranu údajů.

Používáme například tato opatření:

 • přísně omezený osobní přístup k vašim údajům na základě zásady potřebných znalostí a pouze pro sdělené účely
 • předávání shromážděných údajů pouze v šifrované formě
 • ukládání vysoce důvěrných údajů – např. informací o kreditních kartách – pouze v šifrované formě
 • instalace firewallů pro IT systémy, které znemožňují neoprávněný přístup např. hackerů
 • trvalé monitorování přístupu k IT systémům pro účely zjištění a zastavení zneužití osobních údajů

Pokud jsme vám poskytli heslo (nebo pokud jste si zvolili heslo), které vám umožňuje přístup k určitým částem našich webových stránek nebo jakému jinému portálu, aplikaci nebo službě, kterou provozujeme odpovídáte za zachování důvěrnosti tohoto hesla a dodržování dalších bezpečnostních postupů, o kterých vás informujeme. Žádáme vás, abyste heslo s nikým nesdíleli.

Jak dlouho údaje uchováváme

Vaše údaje uchováváme pouze tak dlouho, jak je nezbytné pro účel, pro který jsme je získali, a pro všechny další povolené související účely (například pokud jsou zapotřebí pro obranu před nárokem vzneseným proti nám). Pokud jsou údaje používány pro dva účely, uchováváme je, dokud neuplyne poslední lhůta, ale přestaneme je používat pro účel, jehož kratší lhůta již uplynula.

Přístup k vašim údajům je omezen pouze na osoby, které je potřebují znát pro příslušný účel.

Naše lhůty pro uchování vycházejí z obchodních potřeb a vaše údaje, které již nejsou zapotřebí, jsou buď nevratným způsobem anonymizovány (a anonymizované údaje mohou být uchovávány), nebo bezpečně zničeny.

Používání pro účely zákaznické podpory a marketingu:

Pokud jde o vaše údaje použité pro účely zákaznické podpory a marketingu, můžeme tyto údaje uchovávat pro daný účel po dobu až do odvolání po dni, kdy jsme naposledy obdrželi souhlas, abychom vám nabízeli zboží či služby, nebo po dni, kdy jste naposledy odpověděli na naše marketingové sdělení (kromě odhlášení zasílání dalších sdělení).

Použití pro účely plnění smlouvy týkající se zprostředkování prodeje a nákupu:

Pokud jde o vaše údaje použité pro plnění smluvních povinností ve vztahu k vám, můžeme tyto údaje uchovávat po dobu, kdy zůstává smlouva platná, plus 10 let pro účely řešení následných dotazů nebo nároků.

Pokud jsou řešeny nároky:

Ve vztahu k jakýmkoliv údajům, u nichž to přiměřeně považujeme za nezbytné pro obranu nebo vedení řízení nebo vznesení nároků vůči vám nám nebo třetí osobě, můžeme tyto údaje uchovávat, dokud lze nárok řešit.

Kontaktování naší společnosti, vaše práva na ochranu údajů a vaše práva na stížnost u orgánu pro ochranu údajů

Pokud máte jakékoliv dotazy ve vztahu k našemu používání vašich údajů, kontaktujte nás prosím na emailových adresách info@teeckit.cz, gdpr@teeckit.cz

Máte právo:

 • požadovat, abychom vám poskytli další údaje o používání vašich údajů
 • získat přístup k vašim osobním údajům a požadovat poskytnutí kopie údajů, které jste nám poskytl,
 • získat osobní údaje, které se vás týkají a které jste nám poskytli, ve strukturovaném, běžně používaném, strojově čitelném formátu a – pokud to bude technicky proveditelné – máte právo na předání těchto údajů jinému správci, a to bez překážek, pokud se zpracování vašich údajů zakládá na vašem souhlasu nebo smlouvě a dochází k němu automatizovanými prostředky
 • požadovat, abychom aktualizovali jakékoliv nepřesnosti v údajích, které uchováváme
 • požadovat, abychom vymazali veškeré údaje, které již nemůžeme zpracovávat ze zákonných důvodů
 • v případě, že se zpracování zakládá na souhlasu, a ve vztahu k jakémukoliv přímému marketingu vzít zpět souhlas s účinností do budoucna, abychom konkrétní zpracování ukončili
 • vznést námitku vůči jakémukoliv zpracování, včetně profilování, na základě oprávněných zájmů ve vaší konkrétní situaci, ledaže naše důvody pro toto zpracování převáží újmu na vašich právech na ochranu údajů
 • požadovat, abychom omezili, jak používáme vaše údaje, např. během šetření stížnosti

Vaše uplatnění těchto práv podléhá určitým výjimkám pro účely ochrany veřejného zájmu (např. prevence nebo odhalování trestné činnosti), našich zájmů (např. zachování právních výsad) nebo práv a svobod dalších osob.

Pokud některá z těchto práv uplatníte, prověříme vaše oprávnění a budeme reagovat bez zbytečného prodlení, nejpozději však do jednoho měsíce. Ve složitých případech nebo v případě obdržení většího počtu žádosti může být tato lhůta prodloužena o další dva měsíce, o čemž vás budeme informovat.

Pokud jste nespokojeni s naším používáním vašich údajů nebo naší reakcí na jakékoliv uplatnění těchto práv, můžete vznést stížnost u svého orgánu pro ochranu údajů.

Používání vašich údajů uvedených výše je povoleno podle evropských právních předpisů pro ochranu údajů na základě těchto hlavních právních důvodů:

 • pokud jste souhlasili s jejich používáním (byl vám předložen formulář souhlasu ve vztahu k jakémukoliv používání a svůj souhlas můžete odvolat)
 • pokud je to nezbytné k uzavření smlouvy s vámi nebo jejímu plnění
 • pokud je používáme pro dosažení oprávněného zájmu a naše důvody pro jejich použití převáží újmu na vašich právech na ochranu údajů
 • pokud je to nezbytné pro naši obranu, vedení řízení nebo vznesení nároku proti vám nebo třetí osobě
 • Některá použití mohou být povolena z jiných důvodů; pokud k tomu dojde, zjistíme tyto důvody a sdělíme vám je, jakmile to bude možné poté, co se o novém důvodu dozvíme.

Některé služby lze nabízet, pouze pokud poskytnete údaje o své poloze. Důvěrnost údajů o této poloze bereme velmi vážně. Následující ochranná opatření platí pro údaje o poloze:

 • ve formátu souvisejícím s vámi nebo vaším zařízením jsou uchovávány pouze tak dlouho; jak je nezbytné pro splnění účelu, k němuž byl poskytnut souhlas
 • V tomto formátu jsou získávány a je k nim přistupováno pouze v případě, že je to nezbytné pro poskytnutí požadované služby, nebo pokud jsme povinni tyto údaje uchovat anebo poskytnout ze zákona (a pokud jsme povinni poskytnout údaje donucovacím orgánům nebo jakékoliv jiné třetí osobě, budeme vás o tom informovat, ledaže by tím byla dotčena prevence nebo odhalování trestné činnosti nebo ledaže tak nesmíme učinit)
 • Pro jakékoliv další použití údajů o poloze pro účely analýzy budou využity pouze nevratně anonymizované soubory údajů

Upozorňujeme, že pokud omezíte shromažďování údajů o své poloze, může se stát, že vám některé funkce svých služeb nebudeme schopni poskytnout.

arrow_upward