VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

webového portálu Teeckit

Říjen 2018

PREAMBULE

Společnost JF Soft s.r.o., se sídlem Korunní 2569/108, Vinohrady, 101 00 Praha 10, IČ: 07037058, společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 299201, je právnickou osobou se sídlem na území České republiky, a současně provozovatelem a správcem webového portálu www.teeckit.cz (dále jen ,,Zprostředkovatel "), jehož prostřednictvím zprostředkovává prodej vstupenek na něm zveřejněných Akcí, a to na základě smluvního vztahu mezi prodávajícím vstupenek a Zprostředkovatelem. Zprostředkovatel umožňuje uživatelům webového portálu Teeckit nákup a prodej vstupenek na akce. Cílem provozování webového portálu Teeckit je jednak umožnit prodávajícímu jednoduše a rychle vytvořit nabídku akce, na druhé straně usnadnit zákazníkovi získávání informací o pořádání různých akcí s následnou možností zakoupení vstupenek na konkrétní vybranou akci.

Zprostředkovatel je výlučně zprostředkovatel koupě a prodeje vstupenek. Organizátorem akce a poskytovatelem vstupenek je osoba odlišná od Zprostředkovatele. Zprostředkovatel není plátcem DPH.

Tyto VOP webového portálu Teeckit upravují v souladu s ustanovením § 1751 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“) vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti nebo na základě kupní smlouvy (dále jen „Kupní smlouva“) uzavírané mezi prodávajícím prostřednictvím zprostředkovatele a jinou fyzickou či právnickou osobou (dále jen „Zákazník“) prostřednictvím webového portálu Teeckit a stanoví práva a povinnosti zprostředkovatele, prodávajícího a zákazníka a zásady právního vztahu mezi těmito subjekty.

I. Definice pojmů

Následující pojmy a zkratky označené s velkým počátečním písmenem mají význam v dále uvedených definicích:

Zprostředkovatel“: společnost JF Soft s.r.o., se sídlem Korunní 2569/108, Vinohrady, 101 00 Praha 10, IČ: 07037058, společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl C, vložka 41557. Společnost JF Soft s.r.o. je provozovatelem webového portálu www.teeckit.cz a zprostředkovatelem prodeje Vstupenek na Akce od Prodávajících Zákazníkům prostřednictvím webového portálu Teeckit v Systému Zprostředkovatele, a to na základě smluvního vztahu se Zákazníkem a Prodávajícím Vstupenek;

Teeckit“ představuje webový portál Zprostředkovatele www.teeckit.cz;

Systém Zprostředkovatele“ představuje internetový prodejní systém Zprostředkovatele umístěný na webovém portálu Zprostředkovatele www.teeckit.cz umožňující nákup a prodej Vstupenek, jehož prostřednictvím si Zákazník může zakoupit Vstupenku/Vstupenky na jím vybrané Akce;

Prodávající“ je fyzická osoba, která vstoupila do smluvního vztahu se Zprostředkovatelem, a která má zájem prostřednictvím činnosti Zprostředkovatele prodat třetí osobě (Zákazníkovi) prostřednictvím webového portálu Teeckit Vstupenku / Vstupenky na vybranou Akci. Prodávající může být pouze registrovaný uživatel služeb poskytovaných Zprostředkovatelem na webovém portálu Teeckit;

Zákazník“: je fyzická osoba, která na základě činnosti Zprostředkovatele, uzavře s Prodávajícím Kupní smlouvu ohledně Vstupenek nabízených Prodávajícím na webovém portálu Teeckit. Zákazník může být pouze registrovaný uživatel služeb poskytovaných Zprostředkovatelem na webovém portálu Teeckit;

Organizátor“ je fyzická či právnická osoba, která pořádá Akci, na níž si Zákazník zakoupil vstupenku;

Akce“: představuje veřejnou akci, představení, školení, konferenci, hudební festival, koncert, nebo jinou kulturní, sportovní, vzdělávací, hudební nebo společenskou akci a Nabídku která je Prodávajícím vytvořena na webovém portálu Teeckit, jehož prostřednictvím má Zákazník možnost zakoupit si Vstupenku, která mu umožňuje účast na takové Akci. Akce se koná v čase a na místě určeném Prodávajícím v Nabídce zveřejněné na webovém portálu Teeckit, která současně obsahuje i bližší podmínky Akce. Aktuální seznam Akcí, na které je možné zakoupit si Vstupenku je dostupný na webovém portálu www.teeckit.cz;

Nabídka“: představuje časově vymezené oznámení o konání Akce vytvořené Prodávajícím a zveřejněné Zprostředkovatelem na webovém portálu Teeckit. Pro vyloučení jakýchkoliv pochybností, Nabídka by měla obsahovat zejména místo, čas a datum konání akce a popis Akce, Kupní cenu Vstupenky;

Registrovaný uživatel“ je fyzická osoba starší 15 let, která úspěšně dokončí klientskou registraci na webových stránkách Teeckit;

Uživatelský účet“: představuje účet zřízený po zaregistrování Prodávajícího a/nebo Zákazníka na webovém portálu Teeckit;

VOP“: se rozumí tyto Všeobecné obchodní podmínky Zprostředkovatele a webového portálu Teeckit, platné a účinné ode dne 17.10.2018. Zákazník a/nebo Prodávající tímto bere na vědomí a potvrzuje, že se před prvním použitím služeb dostupných na webovém portálu Teeckit, stejně i před vyplněním objednávky a zakoupením Vstupenky na webovém portálu Teeckit nebo v případě Prodávajícího před zadáním Nabídky Vstupenek na Akce v Systému Zprostředkovatele řádně seznámil s aktuálním zněním VOP, tyto akceptuje a zavazuje se je dodržovat;

Vstupenka“: Vstupenka umožňuje vstup na Akci. Vstupenka bude po uhrazení Kupní ceny Vstupenky v plné výši zaslána ze strany Prodávajícího v elektronické podobě jako tzv. E-ticket na e-mailovou adresu Zákazníka, kterou zadal v rámci registrace na webovém portálu Teeckit anebo předána Prodávajícím Zákazníkovi jiným dohodnutým způsobem. S držením Vstupenky je spojeno oprávnění Zákazníka účastnit se Akce, na kterou byla Vstupenka zakoupena. Kde je v těchto VOP uveden termín Vstupenka v jednotném čísle, může tím být myšleno i množné číslo a naopak. Počet Vstupenek ke koupi si volí Zákazník dle dostupného počtu Vstupenek;

Odměna“: Odměnou se rozumí úplata náležející Zprostředkovateli za poskytnutí služeb dle těchto VOP a smlouvy o zprostředkování uzavřené se Zprostředkovatelem, jejíž výše vychází z Kupní ceny Vstupenky zadané Prodávajícím; výše Odměny bude stanovena dle těchto VOP/ ceníku zveřejněného na Teeckit nebo v uživatelském přístupu. Do výše Odměny jsou

započteny i vynaložené náklady v souvislosti s činností Zprostředkovatele. Zprostředkovateli vznikne nárok na Odměnu okamžikem uzavření Kupní smlouvy, tedy okamžikem potvrzení dostupnosti Vstupenky ze strany Prodávajícího po úhradě Kupní ceny Vstupenky ze strany Zákazníka; Výše Odměny se může měnit v závislosti na popularitě Akce a dalších okolnostech. Odměnu hradí Prodávající.

Kupní smlouva“: Kupní smlouvou se rozumí kupní smlouva o prodeji Vstupenek nabízených Prodávajícím prostřednictvím Teeckit, která bude uzavřena na základě přijetí Nabídky ke koupi zboží Zákazníkem, uhrazení kupní ceny Vstupenky a potvrzení dostupnosti Vstupenky ze strany Prodávajícího, základní náležitosti Kupní smlouvy jsou stanoveny těmito VOP, smlouvou a obsahem Nabídky.

Kupní cena“: Kupní cenou se rozumí kupní cena, za kterou Kupující koupí Vstupenky nabízené Prodávajícím na Teeckit;

II. Úvodní a obecná ustanovení

 1. Webový portál Teeckit slouží ke zprostředkování prodeje Vstupenek na Akci ve smyslu možnosti Zákazníka akceptovat Nabídku Prodávajícího v Systému Zprostředkovatele a uzavřít s Prodávajícím Kupní smlouvu. Zprostředkovatel je oprávněn provádět zprostředkování prodeje Vstupenek ve prospěch Prodávajícího na základě smluvního vztahu s Prodávajícím a současně je Zprostředkovatel oprávněn ze strany Prodávajícího přijímat Kupní ceny za Vstupenky. Zprostředkovatel skrze webové stránky Teeckit zajišťuje zprostředkování uzavření Kupní smlouvy, jejímž předmětem jsou Vstupenky, mezi Prodávajícím a Zákazníkem a zprostředkování komunikace mezi Prodávajícím a Zákazníkem ohledně předání zakoupených Vstupenek Zákazníkovi přímo od Prodávajícího. Zprostředkovatel zajišťuje převzetí Kupní ceny od Zákazníka a její předání Prodávajícímu. Prodávající je povinen Zprostředkovateli za jeho služby zaplatit Odměnu. Zprostředkovatel obstarává pro Prodávajícího správu finančních prostředků zaplacených Zákazníkem, a to na základě příkazní smlouvy uzavřené mezi Zprostředkovatelem a Prodávajícím ve smyslu § 2430 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění. Zprostředkovatel tak na základě příkazu jedná v zastoupení Prodávajícího a na účet Prodávajícího v rozsahu nezbytném pro uzavření Kupní smlouvy mezi Prodávajícím a Zákazníkem a dále zabezpečuje zveřejňování informací Prodávajícího k jednotlivým Akcím a přijetí Kupní ceny za prodej Vstupenek, případně vyřízení dalších uvedených záležitostí Prodávajícího.
 2. VOP upravují vzájemná práva a povinnosti Zprostředkovatele, Prodávajícího a Zákazníka, která vznikají při koupi Vstupenek Zákazníkem od Prodávajícího prostřednictvím Teeckit.
 3. Zákazník a Prodávající tímto berou na vědomí, že zaplacením Kupní ceny za Vstupenku Zákazníkem, a tedy zakoupením Vstupenky na webovém portálu Teeckit, vzniká právní vztah přímo mezi Prodávajícím Vstupenky na Akci a Zákazníkem, který si takovou Vstupenku na konkrétní Akci zakoupil, a nikoli mezi Zprostředkovatelem a Zákazníkem.
 4. Zprostředkovatel neodpovídá za činnost Prodávajícího, nenese odpovědnost za řízení Akce, případně za změnu či zrušení Akce.
 5. Zprostředkovatel rovněž neodpovídá za úplnost, správnost a aktuálnost údajů a informací obsažených v Nabídce Akce zadané ze strany Prodávajícího a zveřejněné Zprostředkovatelem.
 6. Zákazník a Prodávající souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání Kupní smlouvy na Vstupenky. Náklady vzniklé Zákazníkovi a/nebo Prodávajícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením Kupní smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory) si hradí Zákazník a/nebo Prodávající sám, přičemž tyto náklady se neliší od základní sazby.
 7. V případě nesrovnalostí mezi VOP a obchodními podmínkami Organizátora jsou rozhodující VOP Zprostředkovatele.
 8. Registrovaným uživatelem Teeckit se může stát jakákoliv plně svéprávná osoba starší 15 let.
 9. Tyto VOP tvoří nedílnou součást smlouvy o zprostředkování uzavřené mezi Prodávajícím a Zprostředkovatelem, nedílnou součástí příkazní smlouvy uzavírané mezi Prodávajícím a Zprostředkovatelem a nedílnou součástí Kupní smlouvy uzavírané mezi Prodávajícím a Zákazníkem.
 10. Zprostředkovatel je oprávněn tyto VOP měnit. Změna VOP, která dopadá na již uzavřenou smlouvu, bude mít právní účinky jen tehdy, vysloví-li s ní Prodávající a/nebo Zákazník souhlas.
 11. Smlouva o zprostředkování, Kupní smlouva mezi Zákazníkem a Prodávajícím, příkazní smlouva mezi Prodávajícím a Zprostředkovatelem a tyto obchodní podmínky se řídí právním řádem České republiky a jsou vyhotoveny v českém jazyce. Smlouvu o zprostředkování, příkazní smlouvu mezi Prodávajícím a Zprostředkovatelem a Kupní smlouvu mezi Zákazníkem a Prodávajícím lze uzavřít v českém jazyce.
 12. Veškerá prezentace Vstupenek umístěná ve webovém rozhraní Teeckit je informativního charakteru a Prodávající není povinen uzavřít Kupní smlouvu ohledně těchto položek produktů. Ustanovení § 1732 odst. 2 občanského zákoníku se nepoužije.
 13. V případě, že bude mít jakákoli právnická osoba nebo podnikající fyzická osoba zájem o spolupráci se Zprostředkovatelem, případně bude mít zájem využívat webového rozhraní Teeckit, může se obrátit na Zprostředkovatele pomocí e-mailové zprávy a dohodnout případné individuální podmínky spolupráce. Tyto VOP se na právnické osoby a podnikající fyzické osoby nevztahují.

III. Uživatelský účet

 1. Na základě registrace Zákazníka a/nebo Prodávajícího provedené na Teeckit může Zákazník a/nebo Prodávající přistupovat do svého uživatelského rozhraní. Ze svého uživatelského rozhraní může Zákazník provádět nákup Vstupenek a Prodávající zadávat Nabídky Vstupenek na Akce (dále jen „Uživatelský účet“).
 2. Při registraci na webové stránce a při objednávání Vstupenek je Zákazník a/nebo Prodávající povinen uvádět správně a pravdivě všechny údaje. Údaje uvedené v Uživatelském účtu je Zákazník a/nebo Prodávající při jakékoliv jejich změně povinen aktualizovat. Údaje uvedené Zákazníkem a/nebo Prodávajícím v Uživatelském účtu jsou Zprostředkovatelem považovány za správné.
 3. Oznámení o úspěšné registraci na webovém portálu Teeckit bude Zákazníkovi a/nebo Prodávajícímu oznámeno ve formě e-mailové zprávy.
 4. Přístup k Uživatelskému účtu je zabezpečen uživatelským jménem a heslem. Zákazník a/nebo Prodávající je povinen zachovávat mlčenlivost ohledně informací nezbytných k přístupu do jeho uživatelského účtu a bere na vědomí, že Zprostředkovatel nenese odpovědnost za porušení této povinnosti ze strany Zákazníka a/nebo Prodávajícího.
 5. Okamžikem dokončení registrace je založen smluvní vztah mezi Zákazníkem a/nebo Prodávajícím a Zprostředkovatelem, který se řídí těmito VOP.
 6. Zákazník a/nebo Prodávající není oprávněn umožnit využívání Uživatelského účtu třetím osobám.
 7. Zprostředkovatel může zrušit Uživatelský účet, a to zejména v případě, kdy Zákazník a/nebo Prodávající svůj Uživatelský účet déle než 6 (šest) měsíců nevyužívá (nepřihlásí se ke svému Uživatelskému účtu), či v případě, kdy Zákazník a/nebo Prodávající poruší své povinnosti z Kupní smlouvy a/nebo smlouvy o zprostředkování a/nebo příkazní smlouvy (včetně VOP).
 8. Zákazník a Prodávající berou na vědomí, že Uživatelský účet nemusí být dostupný nepřetržitě, a to zejména s ohledem na nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení Zprostředkovatele, popř. nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení třetích osob.

IV. Objednávka a koupě Vstupenky

 1. Aktuální Nabídky Akcí jsou pravidelně zveřejňovány na webovém portálu Teeckit, a to po jejich vytvoření Prodávajícím. Nabídka Akce je aktivní jejím zveřejněním na webovém portálu Teeckit Zprostředkovatelem a Zákazník je oprávněn zakoupit si Vstupenku na jakoukoli Akci zveřejněnou na webovém portálu Teeckit v Systému Zprostředkovatele.
 2. Trvání Nabídky je ohraničené (i) termínem konání Akce s tím, že Prodávající je povinen potvrdit dostupnost Vstupenek nejpozději v termínech stanovených v tomto článku bod 4.5, viii. těchto VOP nebo (ii) kapacitně, maximálním počtem zakoupených Vstupenek, a to s přihlédnutím k obsahu Nabídky Prodávajícího.
 3. Kupní smlouvu lze prostřednictvím Teeckit uzavřít pouze elektronicky a Kupní cenu lze zaplatit pouze bezhotovostně, a to způsoby uvedenými na Teeckit.
 4. Všechny ceny za Vstupenky uvedené na Teeckit jsou ceny konečné pro Zákazníka. Webové rozhraní Teeckit obsahuje informace o Vstupenkách a to včetně uvedení Kupních cen jednotlivých Vstupenek. Kupní ceny Vstupenek jsou uvedeny včetně všech souvisejících poplatků. Ceny Vstupenek zůstávají v platnosti po dobu, kdy jsou zobrazovány ve webovém rozhraní Teeckit. Vedle Kupní ceny Vstupenky, která po odečtení Odměny Zprostředkovatele náleží Prodávajícímu, nejsou Zákazníkovi účtovány další úplaty.
 5. Při zakoupení Vstupenky je Zákazník povinen postupovat následujícím způsobem:
  1. Zákazník si vybere Akci, o kterou má zájem ze seznamu aktuálních Akcí dostupných na webovém portálu Teeckit a klikne na ikonu, která ho přesměruje na danou Akci.
  2. Zákazník podle obsahu Nabídky Vstupenek na Akci vytvořené Prodávajícím, po kliknutí na příslušnou ikonu zvolí počet Vstupenek, Objednávku odešle Zákazník kliknutím na tlačítko „Koupit“. Následně si Zákazník zvolí způsob platby za vybrané Vstupenky a to výhradně online platebními způsoby uvedenými na Teeckit. Online platby jsou zajišťovány společností Fio banka, a.s., IČO: 61858374, sídlem Praha 1, V Celnici 1028/10, PSČ 11721.
  3. Před zasláním objednávky Vstupenek je Zákazníkovi umožněno zkontrolovat a měnit údaje, které do objednávky vložil, a to i s ohledem na možnost Zákazníka zjišťovat a opravovat chyby vzniklé při zadávání dat do objednávky.
  4. Zprostředkovatel prohlašuje a Zákazník bere na vědomí, že nákup Vstupenky prostřednictvím webového portálu Teeckit je závazný až okamžikem platby Kupní ceny. Pokud bude mít Zákazník v nákupním košíku v rámci svého Uživatelského účtu Vstupenku a nepřejde bez zbytečného prodlení k platbě Vstupenky, může si Vstupenku zakoupit jiný Zákazník. V případě, že si Vstupenku zakoupí jiný Zákazník, systém automaticky zablokuje nákup Vstupenky Zákazníka, který má Vstupenku v košíku a Zákazník nebude moci pokračovat v objednávce a následné koupi Vstupenky na vybranou Akci, přičemž všechny zadané údaje budou zrušeny.
  5. Zákazník udělí souhlas s ustanoveními VOP platnými a účinnými v době objednávky Zákazníka, s Nabídkou Akce a podmínkami Akce.
  6. Zákazník uhradí Kupní cenu za Vstupenku ve výši uvedené v objednávce kliknutím na ikonu „Koupit Vstupenku“.
  7. Po zadání údajů o platební kartě Zákazníkem dojde k provedení platby Kupní ceny Vstupenek na účet Zprostředkovatele. Neobdrží-li Zprostředkovatel autorizaci platby od Zákazníka, bude Zákazník informován o neúspěchu transakce a z toho vyplývající neuzavření smlouvy.
  8. Prodávající je povinen potvrdit dostupnost Vstupenek Zprostředkovateli v následujících lhůtách:
   1. méně než 3 hodiny do začátku Akce – Prodávající je povinen potvrdit dostupnost Vstupenek do 30 minut od obdržení notifikace ze strany Zprostředkovatele o úspěšném nákupu Vstupenek,
   2. méně než 24 hodin do začátku Akce – Prodávající je povinen potvrdit dostupnost Vstupenek do 2 hodin od obdržení notifikace ze strany Zprostředkovatele o úspěšném nákupu Vstupenek,
   3. méně než 72 hodin do začátku Akce – Prodávající je povinen potvrdit dostupnost Vstupenek do 12 hodin od obdržení notifikace ze strany Zprostředkovatele o úspěšném nákupu Vstupenek,
   4. více než 72 hodin do začátku Akce - Prodávající je povinen potvrdit dostupnost Vstupenek do 24 hodin od obdržení notifikace ze strany Zprostředkovatele o úspěšném nákupu Vstupenek.
  9. Objednávka Vstupenky se stává závaznou a nelze ji zrušit a Kupní smlouva je mezi Prodávajícím a Zákazníkem uzavřena okamžikem potvrzení dostupnosti Vstupenek ze strany Prodávajícího po uhrazení Kupní ceny za Vstupenku Zákazníkem na účet Zprostředkovatele postupem uvedeným na webovém portálu Teeckit a v těchto VOP, a to po úplném vyplnění údajů v Uživatelském účtu.
  10. Zprostředkovatel po úhradě Kupní ceny za Vstupenky a potvrzení dostupnosti Vstupenek ze strany Prodávajícího Zákazníkovi potvrdí úspěšný nákup Vstupenek elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty Zákazníka uvedenou v Uživatelském účtu.
  11. Následně dojde Zprostředkovatelem k zprostředkování komunikace mezi Prodávajícím a Zákazníkem za účelem dohodnutí způsobu předání Vstupenek – elektronicky, osobně, případně pomocí doručovací služby. Zprostředkovatel doporučuje pro komunikaci mezi Prodávajícím a Zákazníkem používat pouze chat Teeckit, jen tak může Zprostředkovatel následně zajistit ochranu Zákazníka a Prodávajícího. O podezřelé nebo jinak nevhodné komunikaci je Zákazník a Prodávající oprávněn informovat Zprostředkovatele.
  12. E-mail odeslaný Zprostředkovatelem Zákazníkovi slouží jako doklad o zaplacení Kupní ceny za Vstupenku.
  13. V případě, že Prodávající nepotvrdí dostupnost Vstupenek ve lhůtách uvedených v bodě 4.5 (xiii) těchto VOP, nebudou finanční prostředky, které byly do té doby blokovány Zprostředkovatele, strženy z účtu Zákazníka Zprostředkovatelem.
 6. Zákazník bere na vědomí, že koupě a prodej Vstupenky se realizuje výhradně elektronicky, prostřednictvím webového portálu Teeckit v Systému Zprostředkovatele, a to postupem uvedeným v těchto VOP a na webovém portálu Teeckit. Kupní smlouva je uzavírána mezi Zákazníkem a Prodávajícím prostřednictvím Zprostředkovatele. Vstupenka bude Zákazníkovi zaslána ze strany Prodávajícího v elektronické podobě na e-mailovou adresu zadanou Zákazníkem při registraci Zákazníka v Systému Zprostředkovatele anebo předána Prodávajícím Zákazníkovi jiným dohodnutým způsobem, a to neprodleně, nejpozději do 2 hodin před konáním události, po obdržení informace o řádném zaplacení Kupní ceny Vstupenky v plné výši na účet Zprostředkovatele a potvrzení dostupnosti Vstupenek ze strany Prodávajícího, přičemž účet Zprostředkovatele je dohodnutým platebním místem pro úhradu Kupní ceny za Vstupenky. V případě, že nebude platba Kupní ceny za Vstupenky přijata do 15 minut od zadání objednávky Vstupenky, objednávka Zákazníka bude automaticky zrušena, přičemž peněžní prostředky odpovídající výši Kupní ceny Vstupenky přijaté Zprostředkovatelem po uplynutí této lhůty a po zrušení objednávky budou neprodleně vráceny Zákazníkovi na účet, ze kterého byly zaslány. Připsáním platby Kupní ceny za Vstupenku v plné výši na účet Zprostředkovatele, se Kupní cena Vstupenky považuje za řádně uhrazenou ze strany Zákazníka a nákup Vstupenky je řádně zrealizován až po potvrzení dostupnosti Vstupenky ze strany Prodávajícího.
 7. Zákazník a Kupující berou na vědomí a souhlasí s tím, že předání Vstupenky bude dohodnuto mezi Zákazníkem a Prodávajícím po uhrazení Kupní ceny na účet Zprostředkovatele a potvrzení dostupnosti Vstupenky ze strany Prodávajícího a to tak, že Zprostředkovatel zprostředkuje komunikaci mezi Zákazníkem a Prodávajícím, v rámci které si dohodnou způsob předání Vstupenky, a to buď elektronicky nebo jiným způsobem. Prodávající nese riziko a případné dodatečné náklady spojené s předáním Vstupenky Zákazníkovi, pokud nebude mezí Zákazníkem a Prodávajícím prokazatelně dohodnuto jinak.
 8. Kupní cenu zaplacenou Zákazníkem uschová Zprostředkovatel na svém bankovním účtu. Zprostředkovatel poukáže Prodávajícímu Kupní cenu zaplacenou za Vstupenky prodané prostřednictvím Teeckit sníženou o Odměnu Zprostředkovatele na bankovní účet, který Prodávající Zprostředkovateli oznámil v rámci registrace Uživatelského účtu, a to do 5 pracovních dnů ode dne ukončení Akce, které se prodané Vstupenky týkaly. Tento způsob úhrady Kupní ceny je dohodnut za účelem ochrany Zákazníka i Prodávajícího. Zprostředkovatel není povinen ani oprávněn poukázat Prodávajícímu Kupní cenu za podmínek uvedených v čl. X. bod 10.9 a 10.10 těchto VOP.
 9. Zákazník bere na vědomí a souhlasí s tím, že Kupní cena Vstupenky může kolísat v závislosti na popularitě a časovém hledisku Akce. Cena za Vstupenku může být vyšší nebo nižší než je cena uvedená na Vstupenkách Organizátorem.
 10. Platná Vstupenka, která splňuje všechny náležitosti je oprávněným dokladem umožňujícím Zákazníkovi vstup na Akci a využívání s tím souvisejících služeb týkajících se Akce.
 11. Kupující nabývá vlastnictví ke Vstupence převzetím Vstupenky od Prodávajícího.

V. Změna nebo zrušení akce

 1. Akce zobrazené na webovém portálu Teeckit nejsou akce Zprostředkovatele a vztahují se na ně obecné podmínky nebo pokyny Organizátora předmětné Akce, včetně úpravy podmínek, za kterých může dojít ke změně, nebo ke zrušení Akce.
 2. Ke změnám Akce a podmínek konání Akce nebo zrušení Akce může dojít ze strany Organizátora v důsledku objektivních okolností, a to například vlivem nepříznivé klimatické situace, skutečností vzniklých následkem ročních období, vlivy počasí, nepříznivého zdravotního stavu účinkujících na Akci apod. Za předpokladu, že nastanou skutečnosti, které mají za následek změny v organizaci a řízení Akce, případně vedou k omezení rozsahu služeb, které mají být poskytovány v rámci Akce, nebo k určení náhradního termínu konání Akce, nebo zrušení Akce, Prodávající ani Zprostředkovatel nejsou za tyto změny odpovědní. Případné vrácení ceny Vstupenky v případě zrušení Akce je Zákazník dle podmínek Organizátora Akce oprávněn nárokovat po Organizátorovi.

VI. Práva a povinnosti Zákazníka

 1. Zákazník bere na vědomí a souhlasí, že zakoupením Vstupenky prostřednictvím webového portálu Teeckit v Systému Zprostředkovatele:
  1. vstupuje do smluvního vztahu s Prodávajícím Vstupenky na Akci, ze kterého vyplývají vzájemná práva a povinnosti,
  2. vyjadřuje souhlas s těmito VOP Zprostředkovatele, které se zavazuje dodržovat.
 2. Zákazník je povinen:
  1. zaregistrovat se přes internetový formulář na www.teeckit.cz;
  2. při registraci Uživatelského účtu nebo při přihlášení na webovém portálu Teeckit a při vyplňování údajů v objednávce na koupi Vstupenky uvádět správné, přesné, pravdivé a úplné údaje nezbytné pro realizaci koupě a prodeje Vstupenky a předání Vstupenky Prodávajícím;
  3. neprodleně po doručení Vstupenky zkontrolovat všechny náležitosti Vstupenky podle těchto VOP a podmínek Nabídky Akce, jakož i pravdivost, správnost a úplnost údajů uvedených na Vstupence, přičemž případné vady, nedostatky nebo nesrovnalosti reklamovat v souladu s článkem X. těchto VOP;
  4. po vytištění Vstupenky zaslané na e-mailovou adresu uvedenou při registraci nebo po obdržení Vstupenky jiným způsobem, chránit ji před ztrátou, odcizením nebo zneužitím a pečlivě ji uschovat, a to nejen před začátkem Akce, ale i v průběhu;
  5. poskytnout veškerou nezbytnou součinnost potřebnou k předání a převzetí Vstupenky od Prodávajícího;
  6. na výzvu Organizátora nebo jím pověřené třetí osoby prokázat se platnou a nepoškozenou Vstupenkou při vstupu na Akci a na požádání Organizátora, nebo jím pověřené třetí osoby kdykoliv během Akce. Pokud Vstupenka obsahuje kontrolní ústřižek, jedinečný čárový kód, nebo jiné identifikační a kontrolní označení, Zákazník se zavazuje chránit je před jakýmkoli poškozením, přičemž bere na vědomí, že poškození kontrolního ústřižku, jedinečného čárového kódu, nebo jiného identifikačního a kontrolního označení, které znemožní nebo ztíží Organizátorovi ověření platnosti, kompletnosti, úplnosti a neporušenosti Vstupenky, případně načítání jedinečného čárového kódu, nebo jiného identifikačního a kontrolního označení může být spojeno se zákazem vstupu na Akci se strany Organizátora, nebo jím pověřené třetí osoby.
 3. Zákazník je oprávněn:
  1. použít Vstupenku na jednorázový nebo opakovaný vstup na Akci (např. permanentka na Akci, která trvá více dní), na kterou byla Vstupenka zakoupena, a to s přihlédnutím k povaze Vstupenky a údajům uvedeným na Vstupence;
  2. informovat se o jakýchkoli změnách, a jiných skutečnostech souvisejících s řízením a organizací Akce u Organizátora Akce, případně i o možných okolnostech, které mohou mít za následek zrušení Akce. Zákazník bere na vědomí a souhlasí, že předložením Vstupenky při vstupu na Akci Organizátorovi Akce, nebo jím pověřené osobě vyjadřuje svůj souhlas s podmínkami, pokyny, předpisy, řády, případně jinými dokumenty Organizátora, které se týkají takové Akce, a tyto se zavazuje dodržovat.
 4. V případě, že se Zákazník nezúčastní Akce v termínu konání Akce, ztrácí Vstupenka platnost ukončením Akce a Zákazník nemá nárok na vrácení finančních prostředků odpovídajících Kupní ceně Vstupenky, případě nárok na slevu z Kupní ceny Vstupenky.
 5. Zákazník bere na vědomí, že Vstupenka je neplatná po opuštění akce, nebo po ukončení Akce, a to s přihlédnutím k povaze Akce.
 6. Zákazník bere na vědomí a souhlasí s tím, že úhrada prostředků odpovídajících Kupní ceně Vstupenky se bude uskutečňovat mezi Kupujícím a Prodávajícím prostřednictvím Zprostředkovatele.
 7. Zákazník bere na vědomí a souhlasí s tím, že Zprostředkovatel je Prodávajícím oprávněn zprostředkovat prodej Vstupenky a přijímat platby Kupní ceny Vstupenky, ale vystupuje výlučně v postavení zprostředkovatele, nikoli prodejce Vstupenky. Přijetím těchto VOP Zákazník zmocňuje Zprostředkovatele, aby přijal Kupní cenu od Zákazníka a předal jí Prodávajícímu.
 8. Zákazník bere na vědomí a souhlasí s tím, že pro závazkový vztah mezi Zprostředkovatelem a Zákazníkem se nepoužijí všeobecné podmínky Zákazníka, i pokud na ně Zákazník odkáže ve své objednávce nebo v akceptaci návrhu na uzavření smlouvy, ledaže Zprostředkovatel výslovně uvede, že všeobecné podmínky Zákazníka akceptuje. Za tímto účelem Zprostředkovatel vylučuje vzhledem ke svým nabídkám v souladu s § 1740 odst. 3 občanského zákoníku přijetí nabídky s dodatkem nebo odchylkou a naopak pokud Zákazník odkázal ve své nabídce na svoje všeobecné podmínky, je nutno akceptaci ze strany Zprostředkovatele považovat za akceptaci s odchylkou spočívající ve vyloučení všeobecných podmínek Zákazníka.
 9. Zákazník souhlasí s tím, aby Zprostředkovatel zaznamenával a archivoval veškerou komunikaci mezi Prodávajícím a Zákazníkem uskutečněnou prostřednictví Teeckit. Současně souhlasí s tím, že takovéto záznamy mohou sloužit jako důkazní prostředky v soudním či správním řízení. Zaznamenávat a archivovat může Zprostředkovatel také kopie veškerých informací a dokladů, které obdrží od Zákazníka, Prodávajícího nebo třetích osob v souvislosti s nákupy Vstupenek. Zprostředkovatel může prověřit komunikaci Prodávajícího a Zákazníka na platformě Teeckit za účelem prevence podvodů, hodnocení rizik, dodržování právních předpisů, vyšetřování a podpory Uživatelů. Tyto činnosti jsou prováděny na základě oprávněného zájmu Zprostředkovatele na zajištění souladu s platnými zákony a těmito VOP, předcházení podvodům, podporu bezpečnosti a ochranu Zákazníka a Prodávajícího.
 10. Za předpokladu, že bude Vstupenka opatřena jedinečným čárovým kódem, je Zákazník povinen se při vstupu na Akci prokázat platnou Vstupenkou s neporušeným jedinečným čárovým kódem, který bude na místě snímaný příslušným čtecím zařízením, na základě čehož bude Zákazníkovi umožněn vstup na Akci. Po zkopírování jedinečného čárového kódu na Vstupence, se Vstupenka stane neplatnou, a nelze ji znovu použít bez ohledu na osobu, kterou byla Vstupenka při vstupu na Akci předložena jako první.
 11. Zákazník bere na vědomí a souhlasí, že Zprostředkovatel není oprávněn ani povinen vystavovat daňové doklady týkající se Vstupenky. Zprostředkovatel je sice Prodávajícím oprávněn zprostředkovat prodej Vstupenky a přijímat platby Kupní ceny Vstupenky, ale vystupuje výlučně v postavení zprostředkovatele, nikoli prodejce Vstupenky.

VII. Práva a povinnosti Prodávajícího

 1. Prodávající je povinen se zaregistrovat přes internetový formulář na www.teeckit.cz
 2. Prodávající bere na vědomí a souhlasí, že zadáním Nabídky prodeje Vstupenky prostřednictvím webového portálu Teeckit v Systému Zprostředkovatele:
  1. vstupuje do smluvního vztahu se Zprostředkovatelem, ze kterého vyplývají vzájemná práva a povinnosti;
  2. uzavírá smlouvu o zprostředkování Vstupenek se Zprostředkovatelem;
  3. zmocňuje Zprostředkovatele přijímat od Kupujícího Kupní cenu za Vstupenky;
  4. zavazuje se uhradit Zprostředkovateli za poskytnuté služby Odměnu;
  5. vyjadřuje souhlas s těmito VOP Zprostředkovatele, které se zavazuje dodržovat.
 3. Prodávající bere na vědomí a souhlasí, že zadáním Nabídky prodeje Vstupenky prostřednictvím webového portálu Teeckit v Systému Zprostředkovatele a úhradou Kupní ceny ze strany Zákazníka na účet Zprostředkovatele:
  1. vstupuje do smluvního vztahu se Zákazníkem, ze kterého vyplývají vzájemná práva a povinnosti.
 4. Zprostředkovatel a Prodávající uzavírají zprostředkovatelskou a příkazní smlouvu za účelem prodeje Vstupenek na Akce pořádané Organizátorem. Smluvní strany se dohodly, že prodej Vstupenek na jednotlivé Akce se bude realizovat uzavřením Kupní smlouvy uzavírané mezi Zákazníkem a Kupujícím prostřednictvím on-line systému platformy Teeckit na webové stránce www.teeckit.cz.
 5. Smlouvou o zprostředkování prodeje Vstupenek a příkazní smlouvou se Zprostředkovatel zavazuje (a) vyvíjet činnost směřující k tomu, aby měl Prodávající příležitost uzavřít se Zákazníkem kupní smlouvu, (b) poskytnout Prodávajícímu uživatelský přístup k Teeckit, (c) za podmínek sjednaných ve smlouvě a v těchto VOP zobrazovat na Teeckit Nabídku Vstupenek prodávaných Prodávajícím, a Prodávající se zavazuje (a) zaplatit Zprostředkovateli Odměnu za poskytnutí služeb. K uzavření Kupní smlouvy dojde v okamžiku, kdy dojde ze strany Prodávajícího k potvrzení dostupnosti Vstupenek po úhradě Kupní ceny Vstupenek na účet Zprostředkovatele, tímto okamžikem též vzniká Zprostředkovateli nárok na zaplacení Odměny.
 6. Při zadávání Nabídky Vstupenky Prodávající zadá do příslušného pole Kupní cenu Vstupenky. Prodávající bere na vědomí a souhlasí, že za zprostředkování prodeje Vstupenek náleží Zprostředkovateli Odměna ve výši 15 % z kupní ceny zadané Prodávajícím. V případě, že Odměna vypočítaná dle přechozí věty bude nižší než 50,- Kč, činí výše Odměny 50,-Kč (Minimální výše Odměny). S výší Odměny bude Prodávající vždy předem seznámen při zadávání každé jednotlivé Nabídky, a to v příslušném okně, které se otevře při zadávání Nabídky Vstupenky prostřednictvím Teeckit. Celková kupní cena Vstupenky se skládá z kupní ceny zadané prodávajícím a Odměny Zprostředkovatele. Nárok na Odměnu za zprostředkování a poskytnutí dalších služeb podle těchto VOP vzniká Zprostředkovateli okamžikem uzavření Kupní smlouvy, tedy okamžikem, kdy dojde ze strany Prodávajícího k potvrzení dostupnosti Vstupenek po úhradě Kupní ceny Vstupenek na účet Zprostředkovatele a tento nárok nezaniká ani v případě, že uzavřená Kupní smlouva nebude realizována či dojde k jejímu zániku jinak než splněním. Svou pohledávku z titulu Odměny započte Zprostředkovatel proti pohledávce Prodávajícího na úhradu Kupní ceny zaplacené Zákazníkem za Vstupenky prodané prostřednictvím Teeckit. Prodávající s tímto započtením souhlasí. Odměna je v tomto případě splatná nejpozději v den, kdy má Prodávající podle těchto VOP nárok na úhradu Kupní ceny ze strany Zprostředkovatele na svůj účet.
 7. Před závazným zadáním Nabídky je Prodávajícímu umožněno zkontrolovat a měnit údaje, které do Nabídky vložil, a to i s ohledem na možnost Prodávajícího zjišťovat a opravovat chyby vzniklé při zadávání dat do Nabídky.
 8. V okamžiku, kdy Zákazník akceptuje Nabídku Prodávajícího zakoupením Vstupenky prostřednictvím Teeckit, je Prodávající smluvně vázán dodat tuto přesnou Vstupenku za Kupní cenu a v termínu doručení stanoveném těmito VOP v čl. IV. bod 4.6.
 9. Zprostředkovatel po obdržení Kupní ceny za Vstupenky od Zákazníka na účet Zprostředkovatele, o tomto informuje elektronickou poštou Prodávajícího a zprostředkuje komunikaci mezi Prodávajícím a Zákazníkem za účelem předání a převzetí Vstupenek Zákazníkem – elektronicky, osobně, případně pomocí doručovací služby. Zprostředkovatel doporučuje pro komunikaci mezi Prodávajícím a Zákazníkem používat pouze chat Teeckit, jen tak může Zprostředkovatel následně zajistit ochranu Prodávajícího. O podezřelé nebo jinak nevhodné komunikaci je Prodávající oprávněn informovat Zprostředkovatele. Prodávající bere na vědomí a souhlasí, že nese riziko a případné dodatečné náklady spojené s předáním Vstupenky Zákazníkovi, pokud nebude mezí Zákazníkem a Prodávajícím prokazatelně dohodnuto jinak.
 10. Prodávající se zavazuje dodat Zákazníkovi Vstupenky bez zbytečného odkladu poté, co bude Zprostředkovatelem informován o úhradě Kupní ceny Vstupenky, Prodávající potvrdí dostupnost Vstupenky a bude mezi ním a Zákazníkem dohodnut způsob doručení Vstupenky, nejpozději však ve lhůtách uvedených v čl. IV. Bod 4.6. Vlastnické právo k Vstupenkám přejde na Zákazníka teprve okamžikem předání Vstupenek Zákazníkovi. Zprostředkovatel doporučuje Prodávajícímu, aby si zajistil v případě osobního předání Vstupenek Zákazníkovi podpis předávacího protokolu, v případě zaslání poštou uschoval podací lístek a v případě zaslání elektronickou formou uschoval potvrzení o odeslaných Vstupenkách.
 11. Prodávající je povinen poskytnout veškerou nezbytnou součinnost potřebnou k předání a převzetí Vstupenky Zákazníkem. Prodávající nese riziko a případné dodatečné náklady spojené s předáním Vstupenky Zákazníkovi. V případě, že nedojde k včasnému předání Vstupenek Zákazníkovi ze strany Prodávajícího, odpovědnost nese Prodávající a Prodávající v takovém případě zmocňuje Zprostředkovatele k vrácení Kupní ceny uhrazené Zákazníkem na účet, ze kterého byla platba Kupní ceny uskutečněna.
 12. Pokud po uzavření Kupní smlouvy dojde z jakéhokoli důvodu na straně Prodávajícího k tomu, že Zprostředkovatel bude povinen vrátit Zákazníkovi jím uhrazenou Kupní cenu za Vstupenky, je i v tomto případě Prodávající povinen uhradit Zprostředkovateli Odměnu podle těchto VOP. V takovém případě vystaví na Odměnu Zprostředkovatel Prodávajícímu fakturu. Odměna je v takovém případě splatná do 10 pracovních dnů.
 13. V případě, že bude Vstupenka prokazatelně označena za neplatnou a/nebo nebude ze strany Prodávajícího doručena Vstupenka Zákazníkovi včas, je Zprostředkovatel oprávněn nad rámec Odměny naúčtovat Prodávajícímu administrativní poplatek za náklady vynaložené Zprostředkovatelem při řešení problémů způsobených Prodávajícím, a to poplatek ve výši 50,- Kč.
 14. Přehled nabízených a prodaných Vstupenek včetně jejich jednoznačné identifikace je pro Prodávajícího po přihlášení v Uživatelském účtu dostupný na Teeckit. Prodávající může Nabídku na jakoukoli dosud neprodanou Vstupenku prostřednictvím Teeckit upravit nebo zrušit; to neplatí pro Vstupenku, ohledně které Zákazník započal proces elektronického nákupu.
 15. Prodávající souhlasí a zavazuje se, že na webovém portálu Teeckit prodává originální a platné Vstupenky, které zaručují Kupujícímu vstup na Akci. Pokud bude platnost Vstupenky vázána na neporušený kontrolní ústřižek, jedinečný čárový kód, nebo jiné označení vyobrazené na Vstupence, toto jedinečné označení musí být bez změn, úprav nebo poškození, za což ručí Prodávající.
 16. Prodávající souhlasí s tím, aby Zprostředkovatel zaznamenával a archivoval veškerou komunikaci mezi Prodávajícím a Zákazníkem uskutečněnou prostřednictví Teeckit. Současně souhlasí s tím, že takovéto záznamy mohou sloužit jako důkazní prostředky v soudním či správním řízení. Zaznamenávat a archivovat může Zprostředkovatel také kopie veškerých informací a dokladů, které obdrží od Prodávajícího nebo třetích osob v souvislosti s nákupy Vstupenek.
 17. Prodávající byl upozorněn na to, že pro závazkový vztah mezi Zprostředkovatelem a Prodávajícím se nepoužijí všeobecné podmínky Prodávajícího, i pokud na ně Prodávající odkáže ve své objednávce nebo v akceptaci návrhu na uzavření smlouvy od Zprostředkovatele, ledaže Zprostředkovatel výslovně uvede, že všeobecné podmínky Prodávajícího akceptuje. Za tímto účelem Zprostředkovatel vylučuje vzhledem ke svým nabídkám v souladu s § 1740 odst. 3 občanského zákoníku přijetí nabídky s dodatkem nebo odchylkou a naopak pokud Prodávající odkázal ve své nabídce na svoje všeobecné podmínky, je nutno akceptaci ze strany Zprostředkovatele považovat za akceptaci s odchylkou spočívající ve vyloučení všeobecných podmínek Prodávajícího.
 18. Prodávající i Zprostředkovatel mohou smlouvu o zprostředkování a příkazní smlouvu vypovědět i bez udání důvodů. Smlouva zaniká dnem, kdy byly vzájemné pohledávky Zprostředkovatele, Prodávajícího a Zákazníka týkající se uskutečněné nebo zrušené Akce zcela uspokojeny.
 19. Prodávající opravňuje Zprostředkovatele k přijímání plateb Kupních cen za Vstupenky od Zákazníků a vrácení Kupních cen Zákazníkům v případech stanovených těmito VOP.
 20. Prodávající bere na vědomí a souhlasí, že po ukončení Akce má Prodávající právo na vyplacení Kupní ceny do výše prodaných Vstupenek a Zprostředkovatel má nárok na Odměnu za zprostředkování a poskytnutí dalších služeb za podmínek uvedených v těchto VOP.
 21. V případě, že Organizátor označí Vstupenku prodanou Prodávajícím prostřednictvím Teeckit za neplatnou a Zákazník splní podmínky stanovené v čl. X. bod 10.9 a 10.10 těchto obchodních podmínek, považuje se to za podstatné porušení Kupní smlouvy ze strany Prodávajícího a Prodávající bere na vědomí a zmocňuje Zprostředkovatele, aby Zprostředkovatel na základě oznámení Zákazníka podle čl X. bod 10.9 a 10.10 těchto VOP Kupní cenu uhrazenou Zájemcem zaslal ve lhůtě do patnácti (15) kalendářních dnů od takového oznámení zpět na bankovní účet Zákazníka a Prodávající nemá nárok na úhradu Kupní ceny.
 22. Prodávající je povinen stanovit, jaké daně se vztahují na přijaté platby Kupních cen, pokud se nějaké daně vůbec k takto přijatým platbám vztahují, a je rovněž povinností Prodávajícího vybrat, oznámit a poukázat správnou daň příslušnému správci daně.

VIII. Odpovědnost Zprostředkovatele

 1. Zákazník bere na vědomí a souhlasí, že Zprostředkovatel nenese odpovědnost za:
  1. uskutečnění Akce, změnu Akce, zrušení Akce;
  2. kvalitu, obsah a rozsah Akce;
  3. opožděné dodání objednaných Vstupenek zaviněné Prodávajícím nebo z důvodu technické poruchy nebo výpadku;
  4. nesprávnost, neúplnost, nepravdivost, nejasnost, zmatečnost, nebo zavádějící charakter údajů a informací obsažených na Vstupence z důvodů na straně Organizátora nebo Prodávajícího;
  5. pravdivost, správnost, úplnost a nezavádějící charakter údajů a informací obsažených v Nabídce Akce zveřejněné na internetové stránce Teeckit.
 2. Zákazník bere na vědomí a souhlasí, že odpovědnost podle čl. VIII odst. 8.1 těchto VOP nese Organizátor, případně Prodávající.
 3. Zakoupením Vstupenky vznikne smluvní vztah mezi Zákazníkem a Prodávajícím. V případě změny nebo zrušení Akce, nemá Zákazník nárok na náhradu nákladů a jiných výdajů na ubytování, stravu, cestování aj., které mohou Zákazníkovi vzniknout z důvodu změny nebo zrušení Akce.
 4. Zprostředkovatel si vyhrazuje právo neuveřejnit, nebo stáhnout zveřejněnou Nabídku z webového portálu Teeckit, pokud Nabídka nebo jakákoliv informace nebo údaj v ní uvedený porušuje některé z ustanovení právního řádu České Republiky, zásady dobrých mravů, je nezákonná, nepřesná, nebo neúplná nebo má jinou vadu, pro kterou nemůže být Nabídka zveřejněna. Zákazník bere na vědomí a souhlasí, že v případě, že realizoval nákup Vstupenky na Akci, která bude následně stažena z webového portálu Teeckit, koupě a prodej takových Vstupenek se automaticky zruší, a Zákazníkovi budou vráceny finanční prostředky odpovídající Kupní ceně Vstupenky, kterou uhradil před stažením Nabídky Akce z webového portálu Teeckit z důvodů uvedených v tomto odstavci VOP. Zákazník bere na vědomí a souhlasí, že tyto prostředky odpovídající Kupní ceně Vstupenky mu budou vráceny ze strany Zprostředkovatele ve lhůtě do patnácti (15) kalendářních dnů od stažení Nabídky Akce z webového portálu Teeckit, a to na účet ze kterého Zákazník realizoval platbu Vstupenky na předmětnou Akci. Zákazník se zavazuje takto zaslané prostředky přijmout.
 5. Zprostředkovatel neodpovídá za nedostupnost Teeckit způsobenou nefunkčností sítě internet. Zprostředkovatel má právo omezit nebo zastavit dostupnost Teeckit po dobu nezbytně nutnou k údržbě nebo úpravě webových stránek.
 6. Zprostředkovatel neodpovídá za odcizení, ztrátu, neoprávněné použití či zkopírování Vstupenky.
 7. Zprostředkovatel neodpovídá Zákazníkovi ani třetím osobám za škodu, která vznikne z důvodu uvedení nesprávných, neúplných a zavádějících údajů a informací Zákazníkem v rámci Uživatelského účtu, včetně zadání chybné, nesprávné nebo neaktuální e-mailové adresy.
 8. Zprostředkovatel neodpovídá za to, že Vstupenky zadané Prodávajícím v rámci Nabídky budou prodány nebo že se Nabídka na Teeckit objeví v určité době po jejím zadání nebo v konkrétním pořadí na stránce nebo prostřednictvím výsledků vyhledávání.

IX. Ztráta, odcizení, poškození a zničení Vstupenky

 1. Zákazník bere na vědomí, že Zprostředkovatel ani Prodávající nenesou žádnou odpovědnost za ztrátu, odcizení, poškození nebo zničení Vstupenky a nevzniká jim povinnost poskytnout Zákazníkovi náhradní Vstupenku.

X. Reklamace a řešení sporů

 1. Zákazník bere na vědomí a souhlasí, že reklamace a veškeré nároky spojené se zakoupenou Vstupenkou a jeho právem zúčastnit se Akce je povinen a oprávněn směřovat vždy vůči Prodávajícímu, nikoliv vůči Zprostředkovateli, s výjimkou stanovenou v bodě 10.9 a 10.10 tohoto článku.
 2. Zprostředkovatel není Organizátorem Akcí ani Prodávajícím Vstupenek, a proto je Zákazník oprávněn u Zprostředkovatele reklamovat výlučně služby poskytované ze strany Zprostředkovatele, a to bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 30 kalendářních dní ode dne vadného poskytnutí služby, jinak toto právo zanikne.
 3. Prodávající je oprávněn u Zprostředkovatele reklamovat výlučně služby poskytované ze strany Zprostředkovatele, a to bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 30 kalendářních dní ode dne vadného poskytnutí služby, jinak toto právo zanikne.
 4. Zprostředkovatel se rovněž zprostí odpovědnosti v případě, že ve splnění povinností Zprostředkovatele z těchto obchodních podmínek zabránila mimořádná nepředvídatelná a nepřekonatelná překážka vzniklá nezávisle na jeho vůli, tzv. vyšší moc. Událostí vyšší moci se pro účely těchto obchodních podmínek rozumí mimo jiné i výpadek v síti nebo nedostupnost Systému Zprostředkovatele.
 5. Reklamace může Zákazník a/nebo Prodávající uplatnit pouze v případě, že postupoval v souladu s těmito VOP.
 6. Zákazník, který zvolil po dohodě s Prodávajícím způsob doručení Vstupenky prostřednictvím poštovních služeb či kurýra a jemuž nebyla Vstupenka doručena, informuje o této skutečnosti Prodávajícího, který je povinen bez zbytečného odkladu uplatnit reklamaci u příslušného provozovatele poštovních služeb. Vyřízení takové reklamace, včetně lhůty pro její vyřízení, se řídí reklamačním řádem příslušného provozovatele poštovních služeb.
 7. Reklamace online platby: Pokud při platbě kupní ceny Vstupenky online platební kartou nebo prostřednictvím jiných platebních nástrojů nedojde k zaplacení objednávky z důvodu zamítnutí transakce, Zákazník kontaktuje příslušnou banku.
 8. Pokud Zákazník neobdrží po platbě objednávky online platební kartou nebo prostřednictvím jiných platebních nástrojů potvrzení o úspěšném provedení platby avšak platba byla dle bankovního výpisu z účtu Zákazníka provedena, je Zákazník oprávněn uplatnit u Zprostředkovatele reklamaci takové transakce. Zprostředkovatel reklamovanou transakci prověří a v případě, že platba byla na účet Zprostředkovatele připsána, ale z technických důvodů nedošlo k zaplacení objednávky, převede peníze zpět na účet, ze kterého byla platba přijata. V takovém případě nedojde k uzavření Kupní smlouvy.
 9. V případě nemožnosti účasti na Akci z důvodu, že Organizátor označí Vstupenku za neplatnou, se Zákazník zavazuje o této skutečnosti informovat Zprostředkovatele, a to bez zbytečného odkladu poté, co se o ní dozvěděl. Zákazník nemá v případě označení Vstupenky Organizátorem za neplatnou, nárok na vrácení Kupní ceny Vstupenky, ledaže Zprostředkovateli nejpozději do 4 pracovních dnů od konání Akce doloží záznam o hlášení předmětné skutečnosti příslušnému útvaru policejního sboru společně s informací o označení Vstupenky Organizátorem za neplatnou. V případě, že budou splněny ze strany Zákazníka podmínky stanovené tímto odstavcem, poukáže Zprostředkovatel Kupní cenu Vstupenky uhrazenou Zákazníkem do 5 pracovních dnů od takového oznámení Zákazníkem zpět na bankovní účet, ze kterého platbu Zprostředkovateli zaslal a Prodávající nemá nárok na úhradu Kupní ceny.
 10. V případě, že prokazatelně nedojde k předání Vstupenky Zákazníkovi před konáním Akce a Zákazník tuto skutečnost bez zbytečného odkladu oznámí Zprostředkovateli, poukáže Zprostředkovatel Kupní Cenu Vstupenky uhrazenou Zákazníkem zpět na bankovní účet, ze kterého platbu Zprostředkovateli zaslal a Prodávající nemá nárok na úhradu Kupní ceny, s výjimkou případu, kdy Prodávající doručení Vstupenek Prodávajícímu Zprostředkovateli prokáže. Pokud bude Prodávající rozporovat tvrzení Zákazníka o nedoručení Vstupenek, je Prodávající povinen prokázat, že Vstupenky byly doručeny do požadovaného termínu dodání na adresu sdělenou Zákazníkem. Pokud Prodávající nebude schopen prokázat, že Vstupenky byly doručeny, Zprostředkovatel neodpovídá za ztráty způsobené vrácením Kupní ceny Zákazníkovi.
 11. Reklamaci služeb poskytnutých ze strany Zprostředkovatele může Zákazník a/nebo Prodávající uplatnit v písemné formě odesláním elektronické zprávy na adresu info@teeckit.cz nebo odesláním poštou na adresu JF Soft s.r.o., se sídlem Korunní 2569/108, Vinohrady, 101 00 Praha 10.
 12. Reklamace se vyřizují ve lhůtách odpovídajících složitosti a technické nebo administrativní náročnosti uplatněné reklamace. Zprostředkovatel je povinen vyřídit reklamaci bez zbytečného odkladu, nejpozději do jednoho měsíce ode dne doručení reklamace. Tato lhůta neběží, je-li vyřízení reklamace znemožněno z důvodů stojících na straně Zákazníka a/nebo Prodávajícího.
 13. V případě, že dojde mezi Zprostředkovatelem a Zákazníkem v pozici spotřebitele a/nebo Zprostředkovatelem a Prodávajícím v pozici spotřebitele ke vzniku spotřebitelského sporu, který se nepodaří vyřešit vzájemnou dohodou, může Prodávající nebo Zákazník jako spotřebitel podat návrh na mimosoudní řešení takového sporu určenému subjektu mimosoudního řešení spotřebitelských sporů, kterým je:

  Česká obchodní inspekce
  Ústřední inspektorát – oddělení ADR
  Štěpánská 15
  120 00 Praha 2
  Email: adr@coi.cz
  Web: adr.coi.cz

  Spotřebitel může využít rovněž platformu pro řešení sporů online, která je zřízena Evropskou komisí na adrese http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

XI. Doručování

 1. Prodávající, Zákazník a Zprostředkovatel se dohodli na tom, že veškerá vzájemná právní jednání předpokládaná těmito VOP budou činit elektronicky, a to buď prostřednictvím portálu Teeckit, anebo e-mailových zpráv. Za e-mailovou zprávu doručenou Zprostředkovateli se považuje elektronická zpráva doručená na adresu info@teeckit.cz. Za e-mailovou zprávu doručenou Prodávajícímu a/nebo Zákazníkovi se považuje elektronická zpráva doručená na e-mailovou adresu, kterou Prodávající a/nebo Zákazník uvedl ve své registraci Uživatelského účtu. Dojde-li ke změně e-mailové doručovací adresy, je dotčená smluvní strana povinna to oznámit straně druhé bez zbytečného odkladu a uvést adresu novou.

XII. Odstoupení od koupě Vstupenky

 1. Zákazník bere na vědomí a souhlasí, že s přihlédnutím k ust. § 1837 písm. j) občanského zákoníku, není Zákazník oprávněn odstoupit od smlouvy a požadovat vrácení kupní ceny za Vstupenku, nakolik Zákazník - spotřebitel není oprávněn odstoupit od smlouvy, jejímž předmětem je poskytnutí služeb souvisejících s činnostmi v rámci volného času a podle které se Prodávající zavazuje poskytnout tyto služby v určeném termínu. Smluvní vztah založený koupí a prodejem Vstupenky na Akci nepochybně představuje smlouvu, na jejímž základě se Prodávající zavazuje poskytnout Zákazníkovi jako spotřebiteli služby související s činnostmi v rámci volného času v podobě účasti na Akci, přičemž se zavazuje poskytnout tyto služby v určeném termínu.
 2. S přihlédnutím k odst. 1 není Zákazník oprávněn vrátit již zaplacenou a převzatou Vstupenku a odstoupit od Kupní smlouvy na koupi a prodej Vstupenky na Akci, které se bude konat v době uvedené v Nabídce. Obdobně, Zákazník není oprávněn požadovat vrácení finančních prostředků odpovídajících Kupní ceně Vstupenky a odstoupení od kupní smlouvy na koupi a prodej Vstupenky, která nebyla využita ze strany Zákazníka.

XIII. Práva z vadného plnění

 1. Práva a povinnosti smluvních stran ohledně práv z vadného plnění se řídí příslušnými obecně závaznými předpisy (zejména ustanoveními § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174 občanského zákoníku).
 2. Prodávající odpovídá Zákazníkovi, že Vstupenka při převzetí nemá vady. Zejména Prodávající odpovídá Zákazníkovi, že v době, kdy Zákazník Vstupenku převzal:
  1. mají Vstupenky vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání, má takové vlastnosti, které Prodávající popsal nebo které Zákazník očekával s ohledem na povahu Vstupenky a na základě Nabídky Prodávajícího,
  2. se Vstupenky hodí k účelu, který pro jejich použití Prodávající uvádí,
  3. jsou Vstupenky v odpovídajícím množství a
  4. Vstupenky vyhovují požadavkům právních předpisů.
 3. Práva z vadného plnění uplatňuje Zákazník u Prodávajícího.

XIV. Závěrečná ustanovení

 1. Zprostředkovatel zveřejňuje tyto VOP na webovém portálu Teeckit a jsou vyhotoveny v českém jazyce. Za stejnopis s platností originálu se považuje i fotokopie, elektronická verze ve formátu pdf nebo scan těchto VOP, pokud nebude prokázáno jinak.
 2. Zprostředkovatel je oprávněn tyto VOP kdykoliv změnit, upravit nebo doplnit, přičemž každá úprava, doplnění nebo změna je účinná zveřejněním úplného znění VOP na webovém portálu Zprostředkovatele Teeckit.
 3. Právní vztahy mezi Zprostředkovatelem a Zákazníkem, Zprostředkovatelem a Prodávajícím a Zákazníkem a Prodávajícím, které nejsou blíže upraveny v těchto VOP, se řídí obecně závaznými právním řádem České Republiky.
 4. Zprostředkovatel je oprávněn kdykoli postoupit nebo převést svá práva a povinnosti podle těchto VOP na třetí osobu. Zákazník a/nebo Prodávající není oprávněn postoupit nebo převést práva či povinnosti podle těchto VOP bez předchozího písemného souhlasu Zprostředkovatele.
 5. Ustanovení občanského zákoníku týkající se ochrany spotřebitele a zákona č.634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, v platném znění, se nevztahují na Zákazníky a/nebo Prodávající, kteří využívají služeb Zprostředkovatele jako Podnikatelé. Uvede-li Zákazník a/nebo Prodávající v rámci registrace na Teeckit své identifikační číslo, má se za to, že jedná v rámci své podnikatelské činnosti a bere na vědomí, že se na něj neaplikují ustanovení občanského zákoníku o ochraně spotřebitele.
 6. Ochrana osobních údajů Zákazníků a Prodávajících je upravena v samostatném dokumentu zveřejněném na Teeckit a dostupná na tomto odkazu.
 7. Odpovědnost za správnost, úplnost či aktuálnost informací o Akcích uveřejněných na stránkách Zprostředkovatele nese Prodávající.
 8. Zprostředkovatel a Zákazník se zavazují, že všechny spory související, vyplývající nebo týkající se těchto VOP budou řešit především smírně a vzájemnou dohodou. V případě, že dohoda není možná, spor bude řešit věcně a místně příslušný soud České Republiky.
 9. Jednotlivé ustanovení těchto VOP jsou vymahatelné nezávisle od sebe a neplatnost a / nebo nedobytnost kteréhokoliv z nich nebude mít žádný vliv na platnost a / nebo vymahatelnost ostatních ustanovení VOP, s výjimkou případů, kdy je zejména z důvodu důležitosti povahy nebo jiné okolnosti týkající se takového ustanovení těchto VOP zřejmé, že dané ustanovení VOP nemůže být oddělené od ostatních příslušných ustanovení VOP.
 10. Tyto VOP nabývají platnosti a účinnosti dne 17.10.2018.
arrow_upward